Cukrinis diabetas ir hipertenzija, ar įmanoma išduoti negalią

Val­gy­ti­na ne­rie­bi mė­sa, paukš­tie­na be ode­lės, žu­vis ir ne­rie­būs pie­no pro­duk­tai, ne­pri­so­tin­tų rie­bių­jų rūgš­čių tu­rin­tys alie­jai, iš pa­da­žų pa­si­rink­ti­ni po­mi­do­rų pa­da­žai. Šios normos yra svarbiausios neįgaliesiems, nes nustato tam tikrus apribojimus, o be to skiriasi pagal neįgalumo rūšis. Kon­sul­tuo­ja­ma slau­gy­to­jos ir kon­sul­tan­tų, mo­ti­na įvei­kė kū­di­kio mai­ti­ni­mo pra­džios sun­ku­mus.

Tarp geriamųjų preparatų 2 tipo cukriniam diabetui gydyti ir insulino įsiterpia inkretinai — į gliukagoną panašaus peptido — 1 GLP-1 agonistai. Tai injekciniai preparatai, kurie skatina nuo gliukozės priklausomą insulino ir blokuoja gliukagono sekreciją. Tokia gliukozės kraujyje reguliacija yra fiziologiška, todėl hipoglikemijos, vartojant šios klasės vaistus, pasireiškia labai retai.

Ar jūs suteikiate grupę, sergančią antrojo laipsnio hipertenzija

Šie preparatai pasižymi ne tik efektyviu ir stabiliu poveikiu koreguojant gliukozės kiekį kraujyje, bet ir gali turėti papildomą poveikį — padeda sumažinti kūno svorį, o kartu ir arterinį kraujo spaudimą. Taigi, skiriant GLP-1 klasės hipertenzija ir cukriniu diabetu, pasiekiamas teigiamas poveikis kontroliuojant glikemiją, taip pat teigiamai veikiami širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniai, tokie kaip svoris, lipidai kraujyje bei kraujo spaudimas.

Nekoreguota arterinė hipertenzija kartu su 2 ar įmanoma išduoti negalią cukriniu diabetu žaloja kraujagysles, todėl ypač efektyvus abiejų šių patologijų gydymas. Jei vienai ligai skiriamas gydymas taip pat teigiamai veikia ir kitą ligą, sergančiajam tai dviguba nauda, todėl 2 tipo cukriniam diabetui gydyti nereikėtų užmiršti ir GLP-1 analogų. Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinami vairuotojams, kurie serga sunkia aritmija 2.

Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami kandidatams į vairuotojus ar atnaujinami vairuotojams su širdies stimuliatoriumi, pateikus gydytojo kardiologo išvadą ir reguliariai atliekant medicinines apžiūras 3.

hipertenzija | viesvilesvaikai.lt

Kuris vaistas yra geresnis hipertenzijai gydyti Apribojimų vairuoti kriterijai pagal negalias ar susirgimus - Lietuvos žmonių su negalia sąjunga Hipertenzija 1 laipsnio 1 stadija Pažinkime diabetą ir jį kontroliuokime Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Šeimos gydytojas pataria tvarkyti dokumentus neįgalumui nustatyti, tačiau kita gydytoja mano, kad tai netikslinga.

Smad nuo hipertenzijos Diabetas — liga ar negalia? Gyvenimas Išduoti ar neišduoti vairuotojo pažymėjimą kandidatams į vairuotojus ar vairuotojams, kurie skundžiasi nenormaliu cukrinis diabetas ir hipertenzija kraujospūdžiu, sprendžiama remiantis kitais apžiūros rezultatais, atsižvelgiant į galimas komplikacijas ir pavojų, kurį jos galėtų sukelti kelių eismo saugumui. Apskritai vairuotojo pažymėjimas neišduodamas kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinamas vairuotojams, kuriuos ramybės būsenoje ar susijaudinus gali ištikti stenokardijos priepuolis.

Hipertenzija – Vikipedija

Kandidatams ar įmanoma išduoti negalią vairuotojus ar vairuotojams, kurie patyrė miokardo infarktą, vairuotojo pažymėjimai išduodami ar atnaujinami pateikus gydytojo kardiologo išvadą ir prireikus reguliariai atliekant medicinines apžiūras.

Asmenims po miokardo infarkto: I Cukrinis diabetas E10, E11, E12, E13, E14 Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami kandidatams į vairuotojus ar atnaujinami vairuotojams, sergantiems cukriniu diabetu, pateikus gydytojo endokrinologo išvadą ir reguliariai atliekant medicinines apžiūras kiekvienu atitinkamu atveju.

Individualiu sprendimu gali būti leista vairuoti B; B1 ir BE kategorijos transporto priemones be teisės dirbti pagal darbo sutartis vairuotojuvadovaujantis gydytojo endokrinologo išvada. Jei būna sąmonės sutrikimų ir komos būsenų, vairuoti neleidžiama. Atlikus profilaktinį tikrinimą, išduodama Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma forma Nr. Sudėtingais ir konfliktiniais kai išvadai reikia priimti individualius sprendimus atvejais apie tinkamumą vairuoti cukrinis diabetas ir hipertenzija Vairuotojų sveikatos tikrinimo komisija arba sveikatos priežiūros įstaigos Gydytojų sergant hipertenzija komisija GKK.

Asmuo, nesutinkantis su Vairuotojų sveikatos tikrinimo komisijos arba GKK sprendimu, per 5 darbo dienas gali apskųsti jį sveikatos priežiūros įstaigos vadovui, o įstaigos vadovo sprendimą — teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Kraujospūdis: kodėl būtina žinoti savo skaičiukus Vairuotojų kategorijos Visi vairuotojai skirstomi į dvi grupes: pirmojoje — AM mopedųA1, A, B1 motociklųB automobilių masė ne didesnės nei kilogramų ir BE B kategorijos automobilių su priekaba vairuotojai.

Taip pat į ją įeina visi dirbantys vairuotojais pagal darbo sutartis — taksistai, greitosios pagalbos automobilių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai ir pan. Hipertenzijos pasekmės gali būti insultas, miokardo hipertenzija trisdešimt, išeminė širdies liga, inkstų nepakankamumas, širdies nepakankamumas, akių problemos. Moks­li­nin­kai pla­nuo­ja at­ei­ty­je at­lik­ti stu­di­ją su žmo­nėmis.

Pa­gal m. Dia­be­tes Voi­ce pa­skelb­tus duo­me­nis in­for­ma­ciją pa­ren­gė Vi­da Augustinie­nė Puslapiai Van­duo — svei­ka­tos ir at­gai­vos ver­smė Va­sa­ra, sau­lė ir gai­vus van­duo pui­kiai de­ra.

Tiek ger­da­mas van­de­nį, tiek juo gai­vin­da­ma­sis ar ja­me be­si­mau­dy­da­mas žmo­gus ge­riau jau­čia­si, tad tu­rė­tų kas­dien šia ga­li­my­be nau­do­tis. Van­duo ir gy­vy­bės šal­ti­nis. Van­duo yra vi­sų bū­ty­bių su­de­da­mo­ji da­lis, juo grin­džia­mi vi­si me­džia­gų apy­kai­tos pro­ce­sai ir jis su­da­ro be­veik cukrinis diabetas ir hipertenzija treč­da­lius žmo­gaus kū­no.

Van­dens pri­va­lu­mai La­bai svar­bu ger­ti daug van­dens, ypač va­sa­rą, nes kait­ro­je or­ga­niz­mas pra­kai­tuo­ja ir pra­ran­da daug skys­čių. An­tra ver­tus, van­duo pa­de­da re­gu­liuo­ti kū­no tem­pe­ra­tū­rą, iš­ne­šio­ja mais­tin­gą­sias me­džia­gas po or­ga­niz­mą, ša­li­na iš jo at­lie­kas ir tei­kia ląs­te­lėms de­guo­nį, sau­go są­na­rius bei or­ga­nus.

Van­duo yra bū­ti­nas be­veik kiek­vie­nai kū­no funk­ci­jai, o at­si­ger­ti — svei­ka. Tai itin svar­bu dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms, nes krau­jo gliu­ko­zės re­gu­lia­vi­mas ir troš­ku­lio mal­ši­ni­mas yra ge­riau­sias bū­das veng­ti inks­tų pa­žei­di­mo.

Daž­nai po tru­pu­tį at­si­ge­riant, ma­žė­ja troš­ku­lys ir pui­kiai drė­ki­na­mas or­ga­niz­mas. At­min­ti­na, kad trošku­lio jaus­mas ne­var­gi­na, kol or­ga­niz­mo au­di­niai ne­sto­ko­ja van­dens.

Tai­gi at­si­ger­ti­na ir anks­čiau nei pa­jun­ta­mas troš­ku­lys. La­bai daž­nai vai­kai ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nės ne­jun­ta troš­ku­lio. Tuo at­ve­ju de­hid­ra­ta­ci­ja ga­li trik­dy­ti fi­zio­lo­gi­nes re­ak­ci­jas, pa­vyz­džiui, su­kel­ti šla­pi­mo ta­kų in­fek­ci­jas, nuo­var­gį, gal­vos skaus­mą ar net mig­re­ną, kie­tin­ti vi­du­rius.

Lon­do­no mig­re­nos kli­ni­kos neu­ro­lo­gas dr. Jo­seph N. Jei­gu gal­vos skaus­mą su­kė­lė de­hid­ra­ta­ci­ja, jis tu­rė­tų per va­lan­dą ding­ti.

sveikatos žurnalas apie hipertenziją

Bri­ta­ni­jos mi­ty­bos fon­das ir svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja žmo­gui kas­dien iš­ger­ti ma­žiau­siai 7—10 stik­li­nių skys­čių. Nors or­ga­niz­mas gau­na skys­čių su mais­tu, bet tai ne­pa­ten­ki­na jo po­rei­kių. Ar ga­li van­duo kenk­ti La­bai re­tais at­ve­jais iš­ger­tas per gau­sus van­dens kie­kis ga­li su­kel­ti ap­si­nuo­di­ji­mą hi­po­nat­re­mi­ją dėl iš­tir­pu­sio nat­rio.

Tai ga­li nu­tik­ti iki še­šių mė­ne­sių am­žiaus kū­di­kiams, jei­gu jie per die­ną iš­ge­ria ke­lis bu­te­liu­kus van­dens ar­ba per daug at­skie­dus mai­ti­ni­mo mi­ši­nė­lį. Van­de­niu ga­li ap­si­nuo­dy­ti ir spor­ti­nin­kai, jei­gu iš­troš­kę iš­ge­ria per daug van­dens sto­ko­da­mi elek­tro­li­tų mag­nio ir ka­lioku­riuos or­ga­niz­mas pra­ra­do spor­tuo­jant.

Hipertenzija sukelia diabetą

Ta­čiau ki­tais at­ve­jais ma­žai ti­kė­ti­na ap­si­nuo­dy­ti van­de­niu, net­gi iš­gė­rus ge­ro­kai dau­giau nei re­ko­men­duo­ja­ma 1,5—2 lit­rus. Su­au­gu­sio žmo­gaus inks­tai per die­ną ga­li per­dirb­ti 15 lit­rų van­dens.

  • Hipertenzija hipertenzija gydymas
  • Paslėpta hipertenzija kas tai Kontroliuokite savo kraujospūdį (naudingi patarimai) | shaping.lt
  • Hipertenzija vakare

Vis dėl­to veng­ti­na ger­ti per daug vie­nu kar­tu. Jei­gu ge­ria­mo skys­čio kie­kis ke­lia ne­aiš­ku­mų, rei­kė­tų kon­sul­tuo­tis su šei­mos gy­dy­to­ju ar­ba die­to­lo­gu.

2 neįgaliųjų grupė sergant diabetu ir hipertenzija. Diabetas – liga ar negalia?

Van­dens rū­šys Par­duo­tu­vė­se gau­su skir­tin­gų rū­šių van­dens, cukrinis diabetas ir hipertenzija kar­tais sun­ku pa­si­rink­ti. Eti­ke­tė­je tu­rė­tų bū­ti pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie van­dens kil­mę ir su­dė­tį. Ki­lus klau­si­mų dėl kon­kre­taus pro­duk­to, ga­li­ma su­si­siek­ti su ga­min­to­jo klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­riu­mi. Van­de­nų es­ti įvai­rių sa­vy­bių. Spau­di­mą šu­li­ny­je su­ke­lia esan­tys aukš­tes­nie­ji uo­lie­nų ar­ba mo­lio sluoks­niai.

Šis pro­ce­sas iš­va­lo van­de­nį ir pra­tur­ti­na jį mi­ne­ralais. Jo ne­ga­li­ma pa­pil­dy­ti mi­ne­ra­lais ir mik­ro­ele­men­tais, nes jie tu­ri bū­ti gau­na­mi iš to pa­ties šal­ti­nio. Jis ati­te­ka iš po­že­mi­nių da­ri­nių ir tu­ri bū­ti su­ren­ka­mas tie­sio­giai ar­ba per po­že­mi­nių da­ri­nių, ku­rie mai­ti­na šal­ti­nį, grę­ži­nį. Per inks­tus pra­te­ka lit­rų van­dens. Per inks­tus, žar­nas, odą ir plau­čius iš­si­ski­ria 2—2,5 lit­ro van­dens. Per žmo­gaus sme­ge­nis pra­te­ka lit­rų van­dens.

Kontroliuokite savo kraujospūdį (naudingi patarimai) | hooters.lt

Pa­si­ga­mi­na 1,5 lit­ro sei­lių ir 8,2 lit­ro skran­džio sul­čių. Van­duo yra mū­sų me­džia­gų apy­kai­tos ir gy­vy­bin­gu­mo pa­grin­das. Van­duo iš čiau­po Van­duo iš čiau­po yra pi­gi al­ter­na­ty­va pils­to­mam van­de­niui. Dau­gu­mo­je An­gli­jos ir Vel­so ra­jo­nų jis yra aukš­tos ko­ky­bės.

kas padės nuo pykinimo sergant hipertenzija

Te­nykš­tė ge­ria­mo­jo van­dens ins­pek­ci­ja yra at­sa­kin­ga už jo ko­ky­bę ir veiks­mus, jei­gu van­duo ne­ati­tin­ka stan­dar­to. Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie van­dens ko­ky­bę sa­vo vie­to­vė­je ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­to ad­re­su www. Van­dens spor­tas Van­duo ne tik mal­ši­na troš­ku­lį, bet ga­li bū­ti to­bu­la ap­lin­ka spor­tui ir pra­mo­goms.

Plau­ki­mas yra tre­ni­ruo­tė, ku­ri vi­sa­pu­siš­kai ge­ri­na žmo­gaus fi­zi­nę būk­lę, nes van­de­ny­je de­ri­na­mi šir­dies ir krau­ja­gys­lių veik­lą ska­ti­nan­tys pra­ti­mai, bū­din­gi bė­gi­mui, ir la­vi­na­mas stip­ru­mas, pa­pras­tai ug­do­mas kil­no­jant svo­rius. Be to, dėl po van­de­niu esan­čio spau­di­mo plau­kiant ma­sa­žuo­ja­mi rau­me­nys.

Įdo­mūs bė­gi­mas van­de­ny­je, ae­ro­bi­kos pra­ti­mai. Mankštin­tis van­de­ny­je svei­ka ir pa­gy­ve­nu­siems žmo­nėms, ir nėš­čioms mo­te­rims.

To­kios pra­ty­bos ne­ap­krau­na są­na­rių. Iš vi­sų pu­sių vei­kian­tis van­duo ver­čia rau­me­nis to­ly­giai dirb­ti, tei­gia Eli­za­beth Kwin, Spor­to me­di­ci­nos žur­na­lo fi­zio­lo­gė ir svei­ka­tos kon­sul­tan­tė.

Arterinė hipertenzija sergant cukriniu diabetu

Bė­gant van­de­ny­je są­na­riams ten­ka ma­žes­nė ap­kro­va, o van­dens su­ke­lia­mas spau­di­mas in­ten­sy­vi­na mankš­tą. Ta­čiau rei­kė­tų dė­vė­ti spe­cia­lų bė­gi­mui van­de­ny­je dir­žą, ku­ris de­da­mas ant nu­ga­ros kaip gel­bė­ji­mo­si lie­me­nė ir pa­de­da plū­du­riuo­ti van­de­ny­je. Ae­ro­bi­kai van­de­ny­je nau­do­ja­ma to­kia įran­ga kaip pus­pirš­ti­nės, svar­me­nys ir gu­mi­niai ka­muo­liu­kai. Dėl smul­kes­nės in­for­ma­ci­jos apie tin­ka­mas tre­ni­ruo­tes rei­kė­tų pa­si­tei­rau­ti ba­sei­ne.

Lan­ky­ti jį pa­ta­ria­ma su šei­ma ar bi­čiu­liais. Tai teik­tų ir ben­dra­vi­mo ma­lo­nu­mą. Ra­mi­na­mo­sios vo­nios Mau­dy­ma­sis šil­ta­me van­de­ny­je ne tik pui­kiai vei­kia or­ga­niz­mą, ta­čiau ir slo­pi­na įtam­pą, nuo­var­gį, pa­de­da at­si­kra­ty­ti stre­so.

Yra dau­gy­bė įvai­rių hid­ro­te­ra­pi­jos bū­dų, pa­vyz­džiui, du­šai, sau­nos, ga­rų pir­tys.

Profesorius pataria nejuokauti: aukštas kraujospūdis gali negrįžtamai pažeisti regėjimą

Ta­čiau ko­dėl ne­įsi­ren­gus ir sa­vo svei­ka­tos šal­ti­nio na­muo­se? Ga­li­ma su­si­kur­ti ma­lo­nią pro­ce­dū­rą nau­do­jan­tis kvap­nio­mis vo­nios drus­ko­mis ir žva­kė­mis. Kve­pian­čios žva­kės sti­mu­liuo­ja uos­lės re­cep­to­rius, ku­rie da­ro po­vei­kį sme­ge­nų da­liai, le­mian­čiai ge­rą sa­vi­jau­tą. Pa­vyz­džiui, cit­ru­si­niai alie­jai sti­mu­liuo­ja, o ete­ri­niai le­van­dų alie­jai at­pa­lai­duo­ja bei ra­mi­na. Nuo­tai­ką skaid­ri­na kar­tu skam­ban­tys švel­nios mu­zi­kos gar­sai.

Te­rei­kia už­si­merk­ti ir leis­ti min­tims ke­lias bran­gias aki­mir­kas pa­kla­jo­ti laisvai. Pa­gal už­sie­nio spau­dą pa­ren­gė Puslapiai Mais­tas tu­ri bū­ti įvai­rus Nau­jais moks­li­nių ty­ri­mų duo­me­ni­mis, žmo­nės, cukrinis diabetas ir hipertenzija diag­no­zuo­ja­mas dia­be­tas, ne­tu­ri val­gy­ti vis tą pa­tį įgri­su­sį mais­tą. Prie­šin­gai, jie pri­va­lo val­gy­ti kuo įvai­res­nius svei­kus pro­duk­tus, tik su­pras­da­mi val­gio su­dė­tį ir re­gu­liuo­da­mi kie­kį.

Tai­gi, tin­ka­mai pla­nuo­da­mi mi­ty­bą, ga­li tie­siog mė­gau­tis ska­niu val­giu. Mais­to pro­duk­tai ir jų pa­ruo­ši­mo bū­dai tin­ka to­kie, kaip ir vi­siems svei­ką gy­ven­se­ną prak­ti­kuo­jan­tiems žmo­nėms. Ži­no­ma, mais­te rei­kė­tų ma­žin­ti rie­ba­lų, cuk­raus ir drus­kos, bet gau­sin­ti vai­sių, dar­žo­vių ir daug ba­las­ti­nių me­džia­gų tu­rin­čių pro­duk­tų, pvz.

Kaip kovoti su hipertenzija sergant cukriniu diabetu

Dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms ten­ka ma­žin­ti cuk­raus, nes jie pri­va­lo tiks­liai ste­bė­ti krau­jo gliu­ko­zės ro­dik­lį, ta­čiau nė­ra jo­kio pa­grin­do vi­siš­kai at­si­sa­ky­ti sal­du­mų. Kaip ir vi­si ki­ti žmo­nės, ser­gan­tie­ji ga­li pa­si­mė­gau­ti cuk­raus ar rie­ba­lų tu­rin­čiais mais­to pro­duk­tais, ta­čiau la­bai sai­kin­gai. Tai­gi sal­dų de­ser­tą rei­kia im­ti kar­tu ar­ba iš­kart po val­gio su daug ba­las­ti­nių me­džia­gų tu­rin­čiais pro­duk­tais, pvz.

Duo­na lė­tai virš­ki­na­ma, va­di­na­si, de­ser­tas bus ap­do­ro­ja­mas il­giau ne­gu val­go­mas at­ski­rai. Sal­džius pro­duk­tus rei­kia var­to­ti su to­kiu mais­tu, ku­rio gli­ke­mi­nis in­dek­sas yra kuo ma­žes­nis.

vaistas nuo hipertenzijos su raide f

Gli­ke­mi­nis in­dek­sas pa­ro­do, kaip grei­tai an­glia­van­de­niai gau­si­na cuk­raus krau­jy­je. Tai svar­bu, nes, pa­si­ren­kant an­glia­van­de­nius, ku­rie lė­tai įsi­sa­vi­na­mi, ga­li­ma iš­lai­ky­ti krau­jo gliu­ko­zės kie­kio pu­siau­svy­rą.

Kraujospūdis: kodėl būtina žinoti savo skaičiukus

Mi­ty­bos eks­per­tas dr. Daug ba­las­ti­nių me­džia­gų tu­rin­čių mais­to pro­duk­tų gli­ke­mi­nis in­dek­sas daž­niau­siai es­ti ma­žas. Pa­sak eks­per­tų, an­glia­van­de­nio struk­tū­ra ir sa­vy­bės daž­niau­siai pa­ro­do jo gli­ke­mi­nio in­dek­so dy­dį 1 len­te­lė.

Ma­žo gli­ke­mi­nio in­dek­so pro­duk­tai ga­li bū­ti kiek­vie­no žmo­gaus svei­kos mi­ty­bos da­lis.

  • Hipertenzija ir horizontali juosta
  • Diabetas – liga ar negalia? | Gyvenimas, 2 neįgaliųjų grupė sergant diabetu ir hipertenzija
  • Pelkės hipertenzija

Be to, ba­las­ti­nių me­džia­gų bei an­ti­ok­si­dan­tų gau­su­mas ir ma­žas gli­ke­mi­nis in­dek­sas pvz. Apie 90 pro­cen­tų žmo­nių, ser­gan­čių II ti­po dia­be­tu, per daug sve­ria, to­dėl svar­bu ko­re­guo­ti ir kū­no ma­sę, tei­gia mi­ty­bos spe­cia­lis­tė Go­vind­ji.

Dėl die­tos eks­per­tai pa­ta­ria tar­tis su en­dok­ri­no­lo­gu ar­ba šei­mos gy­dy­to­ju. Tei­kiant pir­me­ny­bę ma­žo gli­ke­mi­nio in­dek­so pro­duk­tams, ga­li­ma kar­tu ma­žin­ti svo­rį, nes iš­ven­gia­ma di­de­lių krau­jo gliu­ko­zės po­ky­čių, dėl to ma­žė­ja ape­ti­tas. Dėl šių veiksnių kyla kraujagyslių sienelių vidinio sluoksnio pažeidimų, vystosi oksidacinis stresassisteminės uždegiminės reakcijos.

Kadangi sutrikdoma pusiausvyra tarp kraujagyslių sieneles atpalaiduojančių ir sutraukiančių medžiagų, yra krešumo sistemos pokyčių, lipidų apykaitos sutrikimų, skatinamas trombų formavimasis.

Tai skatina aterosklerozės bei širdies ir kraujagyslių ligų komplikacijų vystymąsi. Pacientus gydytojai turi informuoti, kokie tyko pavojai. Hipertenzija, arba didelis kraujo spaudimas, labai dažna liga, paveikianti kas ketvirtą suaugusį žmogų. Daugelis gerai besijaučiančių žmonių net neįtaria sergą arterine hipertenzija.

Maždaug tik 50 procentų žino apie savo ligą, o iš jų dar tik 50 procentų gydosi. Tai yra itin pavojinga, nes nesigydant ilgainiui vystosi aterosklerozė, išeminė širdies liga ir net gali būti tokių gyvybei pavojingų būklių kaip miokardo infarkto ar smegenų insulto priežastis.